Site icon 藍雀新傳媒

自圓法師開示抱圓守意

第四堂 自圓長老淺述圓覺大意(如上圖)

 開悟法門 幻滅滅故非幻不滅

不識本心學法無益,如何找回本心呢?自圓法師以小燭光點亮自己的心,如上圖開示,

 圓覺經普眼菩薩問佛陀一段,亦是以光為指引,自性隨類而轉。

 原文如下:

「彼之眾生幻身滅故幻心亦滅。幻心滅故幻塵亦滅。幻塵滅故幻滅亦滅。幻滅滅故非幻不滅。」

 譬如磨鏡垢盡明現。善男子。當知身心皆為幻垢垢相永滅十方清淨。善男子。

 譬如清淨摩尼寶珠映於五色隨方各現。諸愚癡者見彼摩尼實有五色。善男子。圓覺淨性現於身心隨類各應。彼愚癡者。說淨圓覺實有如是身心。自相亦復如是。」

Exit mobile version